Flyvning med droenr

Date

Inden man skal ud og flyve med droner, er der nogle vigtige informationer og regler, man skal kende til. Her kan du læse om reglerne. Alle, der flyver med droner – det gælder også for små legetøjsagtige droner, uden for godkendte modelflyvepladser – skal have enten et dronetegn (privat flyvning) eller et dronebevis (erhvervsflyvning). Der stilles nu også krav om, at alle, der flyver med drone, skal tegne en ansvarsforsikring.

Inden man skal ud og flyve med droner, er der nogle vigtige informationer og regler, man skal kende til. Her kan du læse om reglerne.

Alle, der flyver med droner – det gælder også for små legetøjsagtige droner, uden for godkendte modelflyvepladser – skal have enten et dronetegn (privat flyvning) eller et dronebevis (erhvervsflyvning). Der stilles nu også krav om, at alle, der flyver med drone, skal tegne en ansvarsforsikring.
De nye regler og bekendtgørelser for flyvning med droner i bymæssigt område trådte i kraft 1. september 2016.
Ved flyvning uden for bymæssigt område gælder BL 9-4 indtil 30. juni 2017. Herefter vil en ny bekendtgørelse stille krav til flyve-og sikkerhedsområde uden for bymæssig område.
Desuden skal alle droner registreres på trafik- og byggestyrelsesn hjemmeside.

Reglerne for flyvning med droner i bymæssigt område ses her og reglerne for flyvning med droner udenfor bymæssigt område findes her (gældende indtil indtil 30. juni 2017).

Genereller regler
Flyvning skal udføres på en sådan måde, at andres liv og ejendom ikke udsættes for fare, og således at omgivelserne påføres så lidt ulempe som muligt.
Afstanden til banen/banerne på en offentlig flyveplads, skal være mindst fem kilometer.
Afstanden til banen/banerne på en militærflyvestation, skal være mindst otte kilometer.
Afstanden til bymæssig bebyggelse og større offentlig vej (vej med nummer) skal være mindst 150 meter.
Flyvehøjden må højst være 100 meter over terræn.
Tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, må ikke overflyves.
Droner skal vige for alle bemandede fly.
De særligt følsomme naturområder, der er nævnt i regelsættet BL-15, må ikke overflyves.
Gældende lovgivning om fotografering på offentlige og private områder skal overholdes.

Hvis man flyver med en drone over syv kilo gælder følgende:
Flyvning må kun finde sted fra en godkendt modelflyveplads, og skal finde sted inden for begrænsningerne af det luftrum, der hører til en anmeldt modelflyveplads.
Flyvning må ikke finde sted, medmindre der er tegnet ansvarsforsikring.
Tjek altid med dit forsikringsselskab, om du er dækket ved evt. uheld ved droneflyvning.

Mikrodroner (mindre end 250 g)
Det nye lovforslag åbner mulighed for at transport og bygningsministeren kan udstede særlige lempelige regler for mikrodroner. Denne mulighed vil indtil videre ikke blive udnyttet. Droner under 250 g skal derfor opfylde de samme regler som droner over 250 g. Heraf medfører også at flyvning i bymæssigt område kun er tilladt i erhvervsmæssigt øjemed, også for droner under 250 g.

Flyvning i bymæssig bebyggelse
For at få lov til at flyve i bymæssig bebyggelse kræver myndighederne følgende af erhvervsvirksomheder (bekendtgørelse vedrørende flyvning med droner i bymæssigt område)
Fra 1. september skal alle nye droneførere uddannes på en af Trafik-og Byggestyrelsen godkendt skole efter de krav der er opstillet i bekendtgørelsen. I forbindelse med uddannelsen udstedes et dronebevis.
Piloten skal være fyldt 18 år.
Ejeren af dronen skal have ansvarsforsikring.
Dronen skal kunne identificeres og være registreret hos Trafik- og Byggestyrelsen.
Al fritidsflyvning over bymæssig bebyggelse er forbudt.

More
articles